ساعت کاری کلینیک :

ساعت كاري شنبه تا چهارشنبه صبح و عصر
پنجشنبه ها صبح
مراجعه با تعيين وقت قبلي

هماهنگی پارکینگ:

آقاي شريفي به شماره ٠٩١٩٥٦٠٠٣١٨